Category: Law

Principle of natural justice

Principle of Natural Justice (प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त)

This principle is one of the oldest concepts which has been recognized by Greek and Roman as a concept of ‘Jus Naturale’. It focuses that decision making process should be rationale and fair. It is also known as the principles of procedural fairness, which are fundamental legal concepts that ensure fairness and protect individual’s rights
Read More
the-doctrine-of-laches
The Doctrine of Double Jeopardy
मिसम्याच

मिसम्याच सम्बन्धी जानकारी

मिसम्याच भनेको के हो? » कुनै करदाताले देखाएको कारोबार (बिक्रेता, क्रेता, साहु र आसामी) र अरूले उक्त करदातालाई रिपोर्टिङ गरेको कारोबार (बिक्रेता, क्रेता, साहु र आसामी) फरक परेमा त्यसलाई मिसम्याच भनिन्छ ।» एक लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेका करदाताहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भएको कारोबारका आधारमा आय विवरणको अनुसूची १३ भर्नुपर्दछ । यसरी उक्त विवरण भर्दा दुवै
Read More
power of attorney
Relevant Labor Laws in Nepal

Relevant Labor Laws in Nepal

What are the relevant labor laws in Nepal? The Labor Act 2017 (“Labor Act”), the Labor Regulation 2017 (“Labor Regulations”) and the Social Security Fund Act 2017 govern labor law in Nepal. What are the objectives of the Labor Act? The objective of labor acts, or labor legislation, is to establish and protect the rights
Read More
देवानी मुद्दा भनेको के हो

देवानी मुद्दा भनेको के हो? कस्तो छ कानुनी प्रक्रिया?

नेपालमा मुद्दालाई दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ —फौजदारी र देवानी। कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि काम गरेमा कसैलाई कम्तीमा एक दिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ। त्यसैगरी कसैको पद, सम्पत्ति वा पारिवारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। जस्तै, अंश, अपुताली, लेनदेन, करार सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम, दुष्कृतिसँग सम्बन्धित मुद्दा देवानी अन्तर्गत पर्छन्। देवानी मुद्दा
Read More